นาฬิกา

posted on 22 Feb 2012 20:34 by c-2jy
<embed src="http://www.respectsoft.com/onlineclock/digitalclock.swf" width="200" height="100" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>

Comment

Comment:

Tweet